Privacy verklaring Aquaconsult, een afdeling van VOVENTI cv

Privacy beleid

Aquaconsult is een afdeling en geregistreerd handelsmerk van VOVENTI cv, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Vogelsanck 2A (KBO 715653231). Binnen het kader van haar activiteiten verwerkt VOVENTI persoonsgegevens van haar klanten, websitebezoekers, partners en medewerkers. VOVENTI is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.VOVENTI verwerkt in beginsel geen gevoelige (ras, politieke of religieuze overtuiging, ..) gegevens. De gegevens die zij verwerkt zijn nodig voor het aanbieden van haar produkten en diensten en het aanbieden van nieuwe produkten of nieuwe diensten, voor het uitvoeren van haar overeenkomsten, voor de boekhoudkundige en bancaire verwerking van de op de overeenkomst betrekking hebben gegevens en om te voldoen aan de wettelijke en contractuele verplichtingen inzake aansprakelijkheid en garantie. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk (garantie-periode) en gegevens die niet langer nodig zijn worden gezuiverd (minimalisatie). De gegevens worden in beginsel niet overgedragen of ter beschikking gesteld van derden. Bepaalde gegevens worden overgemaakt aan derden, dit ter uitvoering van de overeenkomst (plaats van uitvoering, naam en telefoonnummer van de opdrachtgever, ..), ter administratieve ondersteuning (doorgifte aan boekhoudkantoor) of ter ondersteuning van de activiteiten van de onderneming (externe data-opslag, beheer van de website en nieuwsbrief, ..). De verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Deze Verordening wordt in het algemeen “GDPR” genoemd (General Data Protection Regulation). Tevens wordt rekening gehouden met uitvoerende besluiten en reglementen.

Beginselen

VOVENTI laat zich bij de verwerking van persoonsgegevens door volgende beginselen leiden:

RECHTMATIGHEIDVoor alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor VOVENTI verantwoordelijk is, wordt de rechtmatigheid beheerd en afgetoetst, dit conform de. voorwaarden die in de GDPR zijn opgenomen. BEHOORLIJK EN TRANSPARANTVOVENTI past bij het verwerken van persoonsgegevens het ‘fair use’ (behoorlijk gebruik)-principe toe. VOVENTI zal duidelijk, eerlijk en transparant communiceren over de verwerking van persoonsgegevens. GERECHTVAARDIGD DOELDe verwerking van persoonsgegevens verloopt volgens welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden, die worden opgenomen in een register van verwerkingsactiviteiten. VOVENTI draagt er zorg voor dat deze doelen steeds gerechtvaardigd zijn. Wanneer persoonsgegevens verder worden verwerkt voor andere doeleinden dan waakt VOVENTI erover dat deze doelen verenigbaar zijn met de oorspronkelijke doelen. MINIMALE GEGEVENSVERWERKINGBij het verwerken van persoonsgegevens waakt VOVENTI erover dat de persoonsgegevens die zij verwerkt toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk zijn binnen het beoogde doel. In al de verwerkingen zal VOVENTI nagaan of de principes van minimalisatie worden nagestreefd. DE JUISTHEIDVOVENTI streeft naar het zorgvuldig bijhouden en verwerken van persoonsgegevens. DE OPSLAGBEPERKINGVOVENTI zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig. DE INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEIDVOVENTI neemt de passende technische en organisatorische maatregelen met het oog op een passende beveiliging van de persoonsgegevens. VERANTWOORDINGSPLICHTVOVENTI zal als verwerkingsverantwoordelijke steeds verantwoording afleggen voor elke verwerking die ze verricht. VOVENTI zal de Gegevensbeschermingsautoriteit alle verantwoordingsstukken voorleggen wanneer hiernaar wordt gevraagd.

Verplichtingen van boventi als verwerkingsverantwoordelijke

Om de beleidsdoelstellingen te bereiken zijn een aantal taken vastgelegd. Deze taken zijn in lijn met alle wettelijke verplichtingen die VOVENTI dient te vervullen (verwerkingsprincipes) en waarvan VOVENTI de naleving kan aantonen (de verantwoordingsplicht – accountability).

AANSTELLEN VAN EEN FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING (DPO)VOVENTI is niet gehouden tot de aanstelling van een DPO. Niettemin heeft VOVENTI een opdracht toevertrouwd aan een certified DPO, met taken die vergelijkbaar zijn met de rechten en plichten van een DPO die is aangesteld ingevolge de door de wet vastgelegde criteria. MAATREGELEN NEMEN TER BEVEILIGING VAN DE VERWERKINGVOVENTI heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor het waarborgen van de beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens. HET BIJHOUDEN VAN EEN REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITENVOVENTI beheert een register van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Het beheer omvat het opstellen, permanent bijwerken en de controlemaatregelen die hierop van toepassing zijn. Dit register geldt als instrument in het kader van de verantwoordingsplicht ten aanzien van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), maar is niet bestemd voor de betrokkenen noch voor het publiek. GEGEVENSBESCHERMINGSEFFECTBEOORDELING UITVOERENVOVENTI verwerkt geen persoonsgegevens die gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Er is dan ook geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment, DPIA) uitgevoerd. NALEVING VAN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENEVOVENTI voorziet in de nodige bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat de betrokkene wordt geïnformeerd over de verwerking en dat uitvoering wordt gegeven aan de rechten van de betrokkene (het recht op inzage, afschrift van gegevens, gegevenswissing, overdraagbaarheid, rectificatie, beperking van de verwerking, kennisgeving, overdraagbaarheid). OPZETTEN VAN EEN INCIDENTMELDINGSSYSTEEMVOVENTI voorziet in een incidentmeldingssysteem voor de interne registratie van inbreuken die betrekking hebben op het verwerken van persoonsgegevens. WERKEN MET VERWERKERSOVEREENKOMSTENWanneer een verwerking namens VOVENTI wordt verricht, doet VOVENTI enkel beroep op verwerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen. TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN TAKEN ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN VOVENTIVOVENTI zorgt voor duidelijke instructies en richtlijnen in overeenstemming met de verantwoordelijkheden die medewerkers van VOVENTI in het kader van verwerkingen hebben. Wanneer een verwerking namens VOVENTI wordt verricht door een medewerker, doet VOVENTI enkel beroep op medewerkers die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen.

Uitoefening door betrokkene van zijn rechten

De betrokkene (klant, prospect) beschikt over een wettelijk recht op inzage, controle en eventuele correctie en schrapping van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart – wegstrepen rijksregisternummer) kan betrokkene via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VOVENTI CV (AquaConsult), Vogelsanck 2 A te 2970 SCHILDE of info@aquaconsult.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn, alsmede deze te verwijderen voor zover niet meer nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die VOVENTI met u zou hebben.

Cookiebeleid AQUACONSULT, een afdeling van VOVENTI

Cookie beleid

Aquaconsult is een afdeling en geregistreerd handelsmerk van VOVENTI cv, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Vogelsanck 2A (KBO 715653231). Een “Cookie” is een tekstbestand waarop informatie wordt opgeslagen. Die tekstbestanden worden hetzij verwijderd bij afsluiting van de browser (sessie-cookies) hetzij manueel verwijderd (permanente cookies). Bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker van de website. Wanneer hij de website later opnieuw bezoekt wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Hierdoor herkent de website de browser van de bezoeker en kan de taalvoorkeur worden onthouden. VOVENTI maakt gebruik van volgende cookies :

ESSENTIËLE COOKIES deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze essentiële cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt. FUNCTIONELE COOKIES deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Deze cookies kan u niet weigeren als u de website wenst te bezoeken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u de toestemming hiertoe heeft gegeven. ANALYTISCHE COOKIES wij gebruiken een analysetool die op onze eigen server is geïnstalleerd. Wij meten hiermee de bezoekersaantallen. Het is een “first party cookie”, wat betekent dat wij de volledige controle hebben over de gegevens die worden verzameld en er worden geen gegevens naar een derde partij verzonden. Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiertoe de toestemming heeft gegeven. MARKETING COOKIES wij volgen het surfgedrag van de bezoekers om op deze basis een gebruikersprofiel samen te stellen, waardoor wij de surfervaring van de bezoeker persoonlijker kunnen maken en nieuwe of wisselende produkten en diensten kunnen voorstellen. De bezoeker kan via een instelling op zijn browser zien welke cookies op zijn toestel zijn geplaatst. Met dezelfde instelling kunnen tevens cookies verwijderd worden. Om hier meer over te weten verwijzen wij u naar de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Wij verwijzen op onze websites naar externe links om bepaalde informatie nog diepgaander te documenteren. Deze links zijn aangeduid met een icoontje dat aangeeft dat de bezoeker onze website verlaat. De activatie van deze link valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoeker. De bezoeker beschikt over de wettelijke rechten die de GDPR hem toekent, waaronder het recht om zijn instemming in te trekken. VOVENTI geeft u een keuze-vrijheid, zonder enige dwang, druk of invloed om bepaalde niet-essentiële cookies al dan niet te aanvaarden.De toestemming van de bezoeker voor het gebruik van cookies wordt enkel gegeven voor welomschreven (specifieke) gegevensverwerkingen. VOVENTI verwijst hiervoor naar de privacyverklaring zoals u deze kan vinden op deze website. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart – wegstrepen rijksregisternummer) kan betrokkene via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VOVENTI CV (AquaConsult), Vogelsanck 2 A te 2970 SCHILDE of info@aquaconsult.be , gratis de terugtrekking van zijn instemming in werking stellen.